Word of God

লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি পৰিচয়

https://www.rabha.org/Read%20morehttps://grace-jwsi.blogspot.com/2019/11/sung-talaimwn-fwiou-tining-salbari-youth.html

লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি পৰিচয়

নাঙি পৰম পবিত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টনি মুঙাই বেবাকন নমস্কাৰ লাৱৌ। তিনিং ই সময়াই অধ্যয়ন গাসাই গৗমৗন বাসাইমৗন লাইতানিয়ো সায়ৌ বাইবেলনি পিদান নিয়মাইঙি "লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি পৰিচয়"। ফৗই নাং ই সময় লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি পৰিচয় নাং চৗইঙা।

লুকৱো দেপ্তেৎনি

নাঙি পৰম পবিত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টনি মুঙাই বেবাকন নমস্কাৰ লাৱৌ। তিনিং ই সময়াই অধ্যয়ন গাসাই গৗমৗন বাসাইমৗন লাইতানিয়ো সায়ৌ বাইবেলনি পিদান নিয়মাইঙি "লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌ"
ই পৰথমাই লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি বিষিনাই আপাইসা পৰিচয় নাং লানা। উনি জিকৗমাইসে নাং মূল লেখা অধ্যয়ন গাসাই গৗমৗন লৗইঙা।

"লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌ" ই মুঙাইপ্রিঙৗন নাং দাসমানা যে ই লেখাৱো লুকনি মাজাৰতিয়া পিতাৰ আত্মাৱা সুকতিনতানা। লুকনি বিষিনাই নাং নৗকা কলচীয়া ৪:১৪ তাৰাই ইগিনা "লুক, উ হাসানি দানুৰী[i] আৰা দীমা ননোঙা কৗঞ্চৗঙি লাৱৌ।" উম্রা সায়ৌ সাকসা বেবাঙিন হাসানতৌতৌ, সাকসা দানুৰী, হুজি, আৰা ডাক্তৰ। চিকিৎসা বিজ্ঞাননি জনক ব্রাকৗইমৗন হিপ্পোক্রেটস দো ব্রাং সায়া। নাত্নে লুকসে বৗদৗই চিকিৎসা শাস্ত্রনি ক্রৌদো ব্যবহাৰ গাসাইতানা। বাইবেল তাম থা পেনেম ক্রৌ সুক গৗমৗন পিতাৰ আত্মাৱো যে লুক মুংঙাইঙি ই চিকিৎসকৱো বাসাইতানা ই ক্রৌৱাইপ্রিং নাং পেৰেং মানা যে বাইবেলনি আতাং আতাং শিক্ষিত্ব মাৰাবদো আমান জামান ব্যবহাৰ গাসাই সাইচান। ঈশ্বৰৗন আপৗন বিশেষ বিশেষ মাৰাব বাসাইমৗন বাইবেলনি আতাং আতাং লেখাদো সুক গৗমৗন ব্যবহাৰ গাসাইতান। ঈশ্বৰনি বিশেষ বাবে নিমন্ত্রিত সাইতানি মাৰাবদোনি মাজাৰাই খৗব সাধাৰণ না' লৌঙি মাৰাবদোনাইপ্রিং খৗব লেখা কাপমি মাৰাব লাগেত তৱা। আৰা লুক সাইতানা ই শিক্ষিত্ব লেখা কাপতানি মাৰাবনি মাজাৰাই সাকসা। লুক আৰা সাধু পৌলৱা খৗব শিক্ষিত্ব মাৰাব। অনোক আত্মিকৱাইবা খৗব আগাইতানি মাৰাব সায়ামৗন। আৰা উৱোন গৗমৗন সাইমানা যে এনোক মৗনিং নিৰিকৗন অৗগ্রৗম চাৰাওতানা আৰা খৗব মামাৰৗন মৗনিং পেনেম লৗগৗ সাইতানা। ডাক্তৰ লুক উসময় মুংদাংকা বৈজ্ঞানিক ব্রাকাইমৗন লেকেন সায়া। আৰা উনি সুকতানি গ্রীক ক্রৌদো পিদান নিয়মাই ই আতাং আতাং সুক ম্রাদোনাইপ্রিং বেবাংচৗইবা পেনেম ব্রাকাইমৗন লেকেন সায়া। উনি সুকতানিয়ো সাধু পৌল সুকতানি গ্রীক ক্রৌনি চৗইবা পেনেম ব্রাকাইমৗন তৗক্রৗই পণ্ডিতদো ব্রাকা। উম্রা সায়ৌ সাকসা খৗব সতীক আৰা নির্ভুল ইতিহাসবিদ। ই ক্রৌ নাং নৗকঙা। লুকৱা সাকসা কবিবান সায়া আৰা উৱৗন বৰদিননি পেনেম পেনেম চায় বানাইতানা। লুকৱা সাকসা চিত্রকাৰবান সায়া আৰা উনি বানাইতানাই চিত্রদোমৗন খ্রীষ্টনি চৗইতৌ বুসুন বানাইতানা।

ডাক্তৰ লুকনি বিষিনাই নাং তৗক্রৗই ক্রৌ নাআ। উম্রা ই পেনেম ক্রৌদো মৰিয়মনি দৃষ্টিকনতিয়া সুকতানা। উৱোন গৗমৗন উনি পেনেম ক্রৌনি ক্রৌদো মৰিয়মনাইপ্রিং দাসমানতানা ব্রাঙি ক্রৌৱো কৗন্তৗক ব্রাকৗইমৗন লেক মানা। উম্রা নিচ্চয় মৰিয়মো বংতানা আৰা বেবাক ক্রৌদো সৗংমৗন লাইতানা সাইমানা। আৰা লুকৱা যে সাকসা যিহুদী মাৰাব দংচা উৱো নাং বিশ্বাস গাসাই মানা। তৗক্রৗই পণ্ডিতদো ই ক্রৌৱো বিশ্বাস গাসায়া। সাধু পৌলা কলচীয়দোনা সুকতানি চিঠিয়াই অৗংনিং মাৰাব দলনি বিষিনাই ব্রাকতানা। গসা দল সায়ৌ হুচুৰ হান্তানি মাৰাবদো অর্থাৎ যিহুদীদোনি আৰা গসাৱো পৰজৗতিদোনি। উম্রা ই পৰজৗতিদোনি মাজাৰাই ই লুকৱো তানতানা গৗমৗন নাং দাসমানা যে লুকৱা সাকসা যিহুদী মাৰাব দংচা বা পৰজৗতি মাৰাবসেমৗন। তৗৰৗংগীৰ উইলিয়াম ৰামসী আৰা জে, এম, ষ্টেফাৰ ই পণ্ডিত মৗংনিংঙো ব্রাকতানা যে লুকৱা আতাং জৗতি বা পৰজৗতি। নাং উম্রা গানা আতাং জৗতি সাইমৗন ই ক্রৌ খৗব দৰকাৰ সাইচা কনায়?

নাং ই ক্রৌৱো দাসমানা যে দিমসেততানদোনি কৗম লেখা চাকৱো লুকৱৗন সুকতানা। আৰা উবায়ৗন নাং দাসমানা যে লুকৱা পৌলনি লৗগৗমৗন। দিমসেততানদোনি কৗমনি ১৬:১০ তাৰাই ইগিনা ব্রাকতানা যে, "উম্রা দর্শন মানাইমৗন নিং মামাৰ মেকাদোনিয়াৱাং লৗই গৗমৗন দাক্রায়ৌ, আতাঙা ব্রাকাৰৗন নিং দাসমানৌ উবাই মাৰাবদোনি মাজাৰাই পেনেম ক্রৌ দুন গৗমৗন ঈশ্বৰা নিংঙো ক্লাংতা।" লুকৱা পৌলনি নিং থা আৰা সাই মানা তাম থা মিচনাৰী যাত্রাৱাই লৗগৗমৗন। ই তাৰাই লুকৱা "নিং" ব্রাকাইমৗন সুকতানা। নাত্নে ই তাৰনি অৗগচাক লাগেত পৌলা আপানি বৗদৗলাই তাম থা ব্যক্তিতিয়াসে সুকতানামৗন। উৱোন গৗমৗন দিমসেততানদোনি ই ১৬ ফানাইপ্রিং দাসমানা যে পৌলনি ই ইতিহাসিক ইউৰোপ যাত্রাৱাই লুকৱাবান তৱামৗন। ইয়ো সাই মানা যে উম্রা পৌলনাইপ্রিং প্রভু যীশু খ্রীষ্টনি ক্রৌ নাইমৗন গ্রহন গাসাইতানা আৰা পৌলমৗন অৗগ্রৗম নিং থা বাৰ মিচনাৰী যাত্রাৱাই লৗইতানামৗন আৰা বুসুন লাগেত অৗগ্রৗম পাংতানামৗন। পৌলা নগমি জীৱন বুসুন পাতাঙাই তীমথিনা সুকতানি চিঠিয়াই ইগিনা ব্রাকতানা "খৗলি লুকৱা আপাসৗন আংমৗন অৗগ্রৗম তৱা। নৗং মার্কৱো অৗগ্রৗম লাইমৗন ফৗই, আতাঙা উম্রা সিবাইঙি কৗমাই খৗব হামসা লাওঙি।" ২ তীমথি ৪:১১।
উৱোন গৗমৗন পৌলা লুকৱো বেবাং চৗইবা হাসানতৌঙি ডাক্তৰ ব্রাকতানা।

ই লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি গসা বিষয় লাও নিগাৰৗন নাং ইগিনা লাও মানা, "মাৰাবো চৗই, প্রভু যীশুৱৗন সায়ৌ নিং থা মাৰাব নাত্নে বুসুন আদম," ইগিনা সুকতানিবান তৱা, "পৰথম মাৰাব আদম চৗল্পাকনাং হেংতোঙি মাৰাব সায়ৌ; বুসুনাইঙি আদম চৗল্পাক লাওঙি আত্মা। নাত্নে যিয়ো আত্মা উৱো পৰথম দংচা, কান সে, আৰা উন জিকৗমাইঙিসে চৗল্পাক লাৱা। পৰথম মাৰাবো বাসমাতাইপ্রিং বানাইতানি হা'নি মাৰাব, নাত্নে জিকৗমাইঙি মাৰাবা স্বৗর্গাইপ্রিং ফৗইতানি সায়া।" ১ কৰিন্হীয় ১৬:৪৫-৪৭। তিনিং ঈশ্বৰা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট গানা মাৰাব বানাইতা। "অৗঃ হাসানি বাৰা, নাং তি ঈশ্বৰনি স্বাজং সাইমৗন পাংতা; নাত্নে জিকৗমাই উতুং সায়া, উৱো তিবান পতকৗইচান। উম্রা পতকৰৗন, নাং উম্রা গানা সাইঙা, উৱো দাসমানা; আতাঙা উম্রা যেগেনান তৱা, উৱো উগুনান নৗকঙা।" ১ যোহন ৩:২। উৱোন গৗমৗন যীশুৱোন সায়ৌ নিং থা মাৰাব। আতাংনা ব্রাকাৰৗন তাম থা, ব্রি থা, ১০০ নম্বৰ, ১ লাখ নম্বৰ মাৰাব ঈশ্বৰ বানায়া আৰা বানাইতা। নাত্নে প্রভু যীশু সায়ৌ বুসুনাইঙি আদম। আদম সায়ৌ পৰথম মাৰাব, মাৰাব জৗতিনি পৰথম আৱা। নাত্নে প্রভু যীশু নিং থা আদম। উম্রা সায়ৌ ঈশ্বৰনি পিদান সৃষ্টি গাসাইতানি মাৰাব জৗতিনি আদি পিতৃ। উম্রা বুসুনাইঙি আদম কাৰণ মাৰাবনি টাংগাম ব্রাকাইমৗন আৰা সাকসানন সৃষ্টি গাসাইচানা।

নাং ইব্রী লেখাচাকনি ২:১৭ তাৰাই ইগিনা সুকতানি নৗকা, "উনান গৗমৗন বেবাক বিষিনাই অৗপিনি ভৗই গানা উম্রা সাই নিগামৗন যাতে উম্রা মাৰাবনি পাপ মাফ লাও গৗমৗন ঈশ্বৰনি গৗমৗন কৗমাই দয়ানাং আৰা বিশ্বাসী গদা টাঙগীৰ সায়ৌ।" যীশুৱো উনি ভৗইদো মানে খ্রীষ্টিয় মাৰাবদো গানা গাসাই সায়ৌ। যাতে নাং খ্রীষ্ট বিশ্বাসী মৰাবদো গানা সাইমানা।

১৯ শ' বৗসৗৰ বুসুন পাতাঙাই ইউৰোপ আৰা ব্রিটিশ চিকা হৗতৗংনি মাৰাবদোনাই বিশেষ ধৰনাইঙি হটাসা আৰা অবিশ্বাসী সকফৗইতানা। বাইবেল আৰা ঈশ্বৰনি মাৰাবদো বিশ্বাস গাসাইচা সাইনাংতামৗন। উ সময় কেমব্রিজ মুলুক পঢ়াইদামাইঙি[ii] সাকসা পণ্ডিতৱা ই বাইবেল বিষিনাই গবেষনা গাসাইমৗন পাংতামৗন। উনি মুঙো উইলিয়াম ৰামসী। আৰা উম্রা ঈশ্বৰ বিশ্বাসী মাৰাব দংচা। উম্রা বাইবেলো কৗন্তৗক দংচা ব্রাকাইমৗন প্রমান গাসাইঙি চেষ্টা গাসাইতামৗন। উম্রা বাইবেলাই ভুল ক্রৌদো তৱা ব্রাকঙি চেষ্টা গাসাইতামৗন।

লুকৱা প্রভু যীশু খ্রীষ্টনি ইতিহাসিক বিৱৰণি পেনেম ক্রৌৱাই সুকতানা আৰা পৌলনি মিচনাৰী যাত্রানি বিষিনাই দিমসেততানদোনি লেখাই সুকতানা ব্রাকাইমৗন উম্রা দাসমানতানা। উম্রা ই ক্রৌ দাসমানা যে বেবাক ইতিহাসিক ক্রৌদো গসা দংচা গসা ভুল সায়া। আৰা উগুনা তৗক্রৗই ক্রৌদো কৗন্তৗক দংচা। ৪০০০ বৗসৗৰ জৰা, ২০ থা সভ্যতানি বিষিনাই ৪০ বৗসৗৰ পঢ়াইমৗন মৗংনিং গসৗন সময়ঙি ইতিহাসবিদ উইল আৰা এৰিয়েল দুৰান্তী অনোঙি "The Lessons of History" লেখাই ইগিনা মন্তব্য গাসাইতানা "অৗগচাগৱাইঙি ক্রৌদোনি বিষিনাই নাঙি জ্ঞান সকসমায় সমপুর্ণ দংচা। উদো শুদ্ধ দংচা সাইমানা আৰা উপযুক্ত প্রমান তংচাবা সাইমানা, বা পাসাংসৗন মত লাওতানি ক্রৌসৗন সাইমানা। ইতিহাসনি তৗক্রৗই ক্রৌদো অনুমান গাসাইতানি বা গসা ধাৰণা গাসাইতানি সৗন।" নিং শুংশুঙা উইলিয়াম ৰামসীনি মত বা অৗগচাগৱাই ইগিনামৗন যি সময় উম্রা এছিয়া মাইনোৰাই লৗইয়া পুৰাতত্ব্যবিদ হিসাৱাই লৗইতানা ডাক্তৰ লুকৱো ইতিহাসবিদ ব্রাঙো ভুল ব্রাকাইমৗন প্রমান গাসাই গৗমৗন। উম্রা পৌলনি যাত্রা গাসাইতানি হাদামদো গসা গসা চৗইনাংতানা আৰা এছিয়া মাইনোৰনি বেবাক হাদামো অধ্যয়ন গাসাইয়ৌ। বুসুনাই উম্রা ই সিদ্ধান্তৱাই ফৗয়ৌ যে ডাক্তৰ লুকৱা যি ঘটনাদো সুকতানা উবাই আপাইসাৱোন ভুল তংচা। ই আবিষ্কাৰ গাসাইতানন উইলিয়াম ৰামসী ৱা খ্রীষ্ট বিশ্বাস গাসায়ৌ আৰা উৱোন সাধু পৌলনি মিচনাৰী যাত্রা আৰা এছিয়া মাইনোৰনি মণ্ডলীনি বিষিনাই তৗক্রৗই বিখ্যাত লেখাদো সুকতানা।

ডাক্তৰ লুকৱা অগম সুকতানি পেনেম ক্রৌ অৗংনিং মূল উদ্দেশ্য লাইমৗন সুকতানা। পৰথম উদ্দেশ্য সায়ৌ সাহিত্যিক আৰা ইতিহাসিক। ব্রিকাই সুকতানি পেনেম ক্রৌৱো লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌ বেবাং চৗইবা সম্পুর্ণ ইতিহাসিক বাবে সুকতানি। আতাং পেনেম ক্রৌদো চৗইবা ইবাই ভিভিন্ন অনুস্হান। পৰমপৰা, ভুগোল আৰা উ সময়াইঙি ইতিহাসনি ক্রৌনি বিষিনাই বৗদৗই সুকতানামৗন। নিং থা উদ্দেশ্য সায়ৌ আত্মিক। উম্রা প্রভু যীশু খ্রীষ্টৱো সম্পুর্ণ শুদ্ধ ঐশ্বৰিক মাৰাব আৰা জগতৱাইঙি ত্রাণকর্তা হিসাৱাই তৗনৗকতানা। যীশু সায়ৌ মাৰাবনি মোহৰাই ঈশ্বৰ।

আতাং পেনেম ক্রৌ সুকতানিদোমৗন তুলনাঃ-

মথিয়া সুকতানি পেনেম ক্রৌ বৗদৗই গুৰুত্ব লাওতানি সায়ৌ, "যীশুৱোন উ আশা গাসাইতানি মশিহো উদ্ধাৰকর্তা" ই ক্রৌৱাই। মার্কৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাই যীশু যে পিতৃ ঈশ্বৰ যিহোৱানি দাস হিসাৱাই ফৗইতানা ই ক্রৌৱাই বৗদৗই গুৰুত্ব লাওতানা। যীশু যে সম্পুর্ণ মাৰাব ই ক্রৌৱো লুক ৱা সুকতানি ক্রৌৱাই বৗদৗই যোৰ লাওতানা। যোহন সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাই ই ক্রৌৱো যোৰ লাওতানা যে ঈশ্বৰ মাৰাব সায়ৌ যীশুনি ৰূপৱাই। অৱস্য ডাক্তৰ লুকৱা বিজ্ঞানিক দৃষ্টিমৗন ক্রৌদো সুকতানামৗন। ডাক্তৰ লুকৱা ব্রাকতানা যে অগম নাচৰতিয় যীশুৱো পৰীক্ষা গাসাইমৗন ই ক্রৌ দাসমানতানামৗন যে যীশুৱা ঈশ্বৰ। যোহন বান যীশুৱো ঈশ্বৰ ব্রাকাইমৗন দাসমানতানা। নাত্নে যোহননি পদ্ধতিয়ো একে দংচা। মথিয়া যীশুৱো মোশিহ, ৰাজা আৰা মুক্তিদাতা ব্রাকাইমৗন উপস্হাপন গাসাইতানা। মার্কৱা যীশু খ্রীষ্টৱো বৗলনাং বিজেতা আৰা জগতৱাইঙি শাসনকর্তা হিসাৱাই তৗনৗকতানা। যোহননা খ্রীষ্টৱো ঈশ্বৰনি স্বা ব্রাকাইমৗন তৗনৗকতানা। লুকৱা যীশু খ্রীষ্টৱো মহা-পুৰোহিত ৰূপৱাই তৗনৗকতানা যি মাৰাবা নাঙি দুর্ব্বলতা আৰা নাঙা সহায় আৰা হাসানি লাৱা।

লুকৱা অৗপিনি হাসঙাই ই উদ্দেশ্য লাইমৗন সুকতানা। গ্রীকদোনি মন আৰা লেখা কাপমি মাৰাবদো শুংশুংমৗন ই পেনেম ক্রৌৱো সুকতানা। গ্রীকদো অনোঙি বায়দো মাৰাবনি মোহৰ লাইমৗন বানাইতানা। গ্রীকদোনি সংস্কৃতিৱো আলেকজেণ্ডাৰনি দ্বাৰাই ই জগতৱাই পালাকতানা। গ্রীক ক্রৌৱো ই বেবাক বাসমাতাইঙি ক্রৌ গানা সায়ৌমৗন। পিদান নিয়ম বান গ্রীক ক্রৌতিয়াসে সুকতানা। গ্রীকদো জ-জৰাই বায়দো সিবৗইতান বেনেন অনোং সম্পুর্ণ মাৰাব সাইতানিয়ো আয়সান মানাইচান। আৰা অনোঙি বিশ্বাস বিবাইবান কাফাইসৗন পাংতানা ব্রাকাইমৗন অনোক দাসমানা। উৱোন গৗমৗন অনোক গসা বিধি সুকৗইমৗন তান্তানা অভিশিক্ত ঈশ্বৰ লাইমৗন। আৰা ই ক্রৌ লাইমৗন সাধু পৌলা অনোঙি মাজাৰাই খ্রীষ্টনি পেনেম ক্রৌ দুনতানামৗন। নাত্নে গ্রীক মাৰাবদো খ্রীষ্টনি ক্রৌদো কৗন্তৗক দংচা। ইগিনা ব্রাকাইমৗন সাধু পৌলো ব্রাকতানা। নাত্নে উম্রা গ্রীক মাৰাবদোনি মনভাবদো লাইমৗন সুকতানা। গ্রীক মাৰাবদো বিগিনা ক্রৌদো বিগিনা শুংশুঙা, উতুং লামা, ইদো বেবাকন মনাই লাইমৗন লুক বান ই পেনেম ক্রৌদো সুকতানা। উম্রা প্রভু যীশু খ্রীষ্টৱো সম্পুর্ণ মাৰাব মোহৰ সাইমৗন ফৗইতানা ব্রাকাইমৗন তৗনৗকতানা গ্রীকদো লামতানি গানা।

আদৎ  বৈশিষ্ট:

লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাই মথি আৰা মার্কৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাই বাদ লাওতানি কয়-একটা ক্রৌ ইবাই গাদাংতানা। ই পেনেম ক্রৌৱায়ৗন নাং বৰদিননি চায়দোবান মানা। আৰা পেনেম ক্রৌনি মাজাৰাই ই লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাইয়ৗন প্রভু যীশুৱা মিচাল মৰিয়মজু নাঙাই জনম সাইতানি বেবাং চৗইবা পৗলৗগৗক সুকতানা। পৰথম অৗংনিং অধ্যায়ৗন উম্রা খুলা বাবে তৗক্রৗই ক্রৌ দাসমান তিনতানা। প্রভু যীশু যে মিচাল মৰিয়মজু নাঙাই জনম সাই ফৗইতানা ই ক্রৌৱো স্পষ্ট বাবে ই পেনেম ক্রৌৱাই সুকতানা। ডাক্তৰ লুক ই পেনেম ক্রৌৱাই ২০ টা আচৰিত কৗম তৗৰৗইতানি বান ইবাই সুকতানা যিবাই ই ৬ টা আচৰিত কৗম তৗৰৗইতানো আতাং পেনেম ক্রৌৱাই বংচা। বৗং থা ৱাই উম্রা নাঙা ২৩ টা তিমলৗইঙি (parables) নি ক্রৌ বান দুনতানা আৰা উবাই ই মুঠ ১৮ টা তিমলৗইঙিয়ো আতাং পেনেম ক্রৌৱাই বংচা। মাইতানি স্বাবৗন্তৗই আৰা দয়ালু শমৰিয়া মাৰাবনি তিমলৗইঙি ক্রৌ ই পেনেম ক্রৌৱাই বিশেষ আকর্শন সায়া। ক্রোব থা ৱাই প্রভু যীশুনি চি'নি আৰা শাৰাইঙি জিকৗমাই ইম্মায়ু হাদামাং লৗজৗম নাংতোঙাই মাৰাবনি ৰূপ ই লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌৱাই তৱা। অর্থাৎ প্রভু যীশু চি' মৗন শাৰাই জিকৗমাইবান মাৰাবৗন উৱো ই পেনেম ক্রৌৱাইসৗন বুজৗই মানা। অর্থাৎ হেংশ্রাইতানি প্রভু যীশু কান তংচা আত্মা দংচা, তাৰ মানে হেংশ্রাইঙো কাননি চি' তানাইপ্রিং, আত্মানি চি'নি তংচা। সিন থা ৱাই ই পেনেম ক্রৌৱাই মৗকৗৰাই কৗৰৗইঙি গানা গসা বিশেষ মাৰাবনি হাসানিয়ো প্রকাশ সায়া আৰা প্রভু যীশু যে সম্পুর্ণ ঈশ্বৰ সাই বেনেনবান উম্রা সম্পুর্ণ মাৰাবৗন, ই ক্রৌৱো প্রকাশ সায়া। আৰা উমৗন মাৰাবদোনি দুখ কষ্টদো নৗকৗইমৗন প্রভু যীশুনি মনায় হাসানি, সমবেদনা সাইতানামৗন ই ক্রৌদো বান প্রকাশ সায়া। গিন থা ৱাই ডাক্তৰ লুকৱা যেপাংকাই চিকিৎসা জগতৱাই ই সব্দদো ব্যবহাৰ গাসাইতানা চিকিৎসা জগতৱাইঙি জনক হিপক্রেটচ বান ব্যবহাৰ গাসাইচান।

হাসানি ভৗই-জিনৌপাৰ ফৗইতোঙি অনুস্হানাই লুকৱা সুকতানি পেনেম ক্রৌনি পৰথম অধ্যায় নাং চংঙা। তিনিং  ইবায়ৗন নাং দুসুন্না নাত্নে ই বুসুনাই গসা ক্রৌ সৗং নাপতা যে, লুকৱা যিদো নৗকৗইমৗনাই উম্রা খৗন্তৗক ব্রাকাইমৗন দাসমানৌ উদোন উম্রা সুকতানা প্রভু যীশুনি বিষিনাই। প্রভু যীশু ঈশ্বৰ ব্রাকাইমৗন উম্রা কৗন্তৗকৗন দাসমানতানা। নৗং প্রভু যীশুৱো কৗন্তৗকৗন ঈশ্বৰ ব্রাকাইমৗন দাসমানা কনায়? আপাইসা চিন্তা গাসাইমৗন চৗইচি।[i] হুজিয়া / ডাক্তৰ।
[ii] Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ঙি

Post a Comment

0 Comments